کشاورزی شیراز

۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۱:۵۹


قیمت خرید کاه و کلش بسته بندی- قیمت خرید کاه و کلش بسته بندی

آیا می دانستید پارامترهای موثر بر قیمت خرید کاه و کلش بسته بندی چیست؟ قیمت خرید کاه بیشتر است یا کلش؟ همان گونه که استحضار دارید کاه و کلش محصولات کشاورزی در زمان عرضه به دلیل وفور، مینیمم مقدار خود را دارد.

 پس از برداشت محصول و جمع آوری بقایای آن قیمت خرید کاه و کلش آن روند صعودی به خود می گیرد، مثلا کاه و کلش گندم در تیرماه حداقل قیمت و در اسفند حداکثر قیمت را داراست. مضافا کاه کلش خرد شده است و در کیسه هایی با سایزهایی گوناگون بسته بندی می شود پس قیمت بیشتری نسبت به کلش دارد.

{۳}


, document.getElementById(“txtNickName”).value, “”, document.getElementById(“txtWebsite”).value, document.getElementById(“txtComment”).value);
$.ajax({
type: “post”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
url: “/modules/comment/commentWS.asmx/CommentSave”,
data: parameters,
dataType: “json”,
success: function (res) {
$(“#ifUpload”).contents().find(‘[name=”commentId”]’).val(res.d);
$(“#ifUpload”).contents().find(‘Form’).submit();

if (commentId == 0) {
if ($(“.comment>.comment-list”).length > 0)
$(“.comment>.comment-list”).append(commentBox);
else {
$(“.comment”).append(“”);
}
}
else {
var currentBox = $(“#lnkAnswer” + commentId).parent();
if (currentBox.next() && currentBox.next().attr(‘class’) && currentBox.next().attr(‘class’).indexOf(“comment-list”) != -1)
currentBox.next().append(commentBox);
else
currentBox.after(“”);
}
commentId = 0;
document.getElementById(“txtComment”).value = “”;
SetCookie(“commentNickName=” + document.getElementById(“txtNickName”).value);
SetCookie(“commentEmail=” + document.getElementById(“txtEmail”).value);
alert(‘نظر شما با موفقیت ثبت گردید’);

resetNewCommentStyle();


},
error: function (res) {
alert(“error” + res);
}
});

}
function resetNewCommentStyle() {
$(“#fldSetNewComment”).css(“position”, “inherit”);
$(“.comment-box”).height(“auto”);
$(“#fldSetNewComment”).width(“auto”);
}
$(document).ready(function () {
var username = ”;
var email = ”;
if (username != ”) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = username;
document.getElementById(“txtEmail”).value = email;
document.getElementById(“txtNickName”).readOnly = ‘readonly’;
document.getElementById(“txtEmail”).readOnly = ‘readonly’;
}
else if (GetCookie(“commentNickName”) && GetCookie(“commentEmail”)) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = GetCookie(“commentNickName”);
document.getElementById(“txtEmail”).value = GetCookie(“commentEmail”);
}
});

ادامه مطلب

خاكورزي حفاظتي :

خاک ورزی حفاظتی

سيستم خاكورزي اي كه تعدد عبور بر روي زمين به منظور آماده سازي زمين را كاهش داده و بقاياي سطحي را به منظور حفاظت از خاك و از دست رفتن آب ، افزايش مي يابد. اين نوع خاكورزي شامل ديسك زني ، چيزل زني ، استفاده از ساب سويلر و پشته سازي وكشت بدون خاكورزي مي باشد.

مزاياي خاكورزي حفاظتي نسبت به خاكورزي سنتي :

 • افزايش نگهداري رطوبت خاك
 • افزايش جذب
 • افزايش مقدارمواد آلي خاك
 • افزايش حفاظت از سطح خاك با استفاده از بقاياي محصولات
 • كاهش هزينه ها در واحد سطح
 • كاهش تراكم

خاک ورزی حفاظتی

مشكلات حاصل از خاكورزي حفاظتي:

 • سرعت تراكتور بايد بيش از ۵ كيلو متر بر ساعت باشد تا زمين را با تأ ثير بيشتري شخم كند و به تأ ثير پشته سازي مطلوبي برسد.
 • خروج نيتروژن توسط دنيتريفيكاسيون يك مشكل بالقوه مي باشد .رطوبت زياد بقاياي سطحي وجرم مخصوص كاهش يافته كه خاكورزي خاكورزي موجب مي شوند ، براي دنيتريفيكاسيون مساعد تر مي باشند .
 • باكاهش در هم آميختگي خاك ، از پتاسيم و فسفردر كشت هاي رديفي استفاده مي شود . پتاسيم در خاك هايي كه به راحتي فشرده مي شوند ، مهم مي باشد .
 • از آهك بعنوان مادۀ لازم در آزمايشات خاك به منظور جلوگيري از ايجاد يك لايۀ اسيدي سطحي كه مي تواند فعاليت علف كش ها ، گسترش ريشه و قابليت استفاده از مواد غذايي را كاهش دهد ؛ استفاده مي شود.
 • شخم بوسيلۀ چيزل بيشتر خار وخاشاك گياهي و عوامل بيماري زا را در خاك سطحي ؛ باقي مي گذارد . بنابراين ممكن است كه بافت هاي جوان تنها چند روز پس از كشت در معرض هجوم عوامل زا قرار بگيرند كه نتيجۀ آن تحمل كم وگياهان ناقص مي باشد.

اقليم :

خاكورزي ممكن است ، تحت اكثرشرايط آب و هوايي و باتوجه به نوع خاكي كه با آن مواجه هستيم انجام گيرد . خاكورزي در تابستان در زماني كه خاك خشك است ارجحيت دارد ولي خاكورزي پائيزه ممكن است موجب فرسايش شود .

شرايط لازم و محدوديت هاي استفاده :

شرايط لازم :

بايد مراقبت هايي به منظور اطمينان از انجام كامل خا كورزي ، انجام گيرد. نقص در كار موجب بهم زدگي ، بي حاصلي و بي ثمرگي خاك مي شود.

اگرعمق خاكورزي براي بهم زدن وخورد شدن (شكستن سنگ به قطعات كوچكتر ) مناسب نباشد . بايد از بولدوزر براي براي از بين بردن سنگها استفاده شود .

خاكورزي شديد در خاك هاي سنگلاخي ممكن است منجر به ايجاد يك لايۀ سنگي شود كه بايد از ايجاد آن جلو گيري نمود ودر صورت ايجاد ، بايد آن را از بين برد.

محدوديت ها:

سنگ هايي كه در زير زمين وجود دارند ، مانع انجام عمليات خاكورزي مي باشند و از اينرو در اين زمين ها ، كار بطور ناقص انجام مي گيرد.

زمين هاي سنگلاخ ممكن است منجر به تخريب تجهيزات شوند.

در مواقع مواجهه با خاك هاي مرطوب ،يخ زده، سنگدار يا بسيار خشك ، تأ ثير خاكورزي كاهش مي يابد.

در برخي موارد ، عمق كارممكن است . با توجه به خاكورزي در خاك سنگ دار نباشد.

دربرخي موارد ممكن است حداكثر خاكورزي در شرايط مطلوب گياهي ،؛ جواب ندهد.

با رواج تراكتور و ديگر ادوات خاكورزي ، توانايي انجام خاكورزي و بهم زدن خاك ، افزايش يافته است كه اين موجب نگراني دربارۀ تنزل ، تراكم و فرسايش خاك مي شود.

خاكورزي همچنين ، موجب كاهش حاصلخيزي خاك و كاهش تعداد كرمهاي خاكي شده و فرسايش خاك و خروج كربن را تشديد مي كند.

خاكورزي همچنين ، منجر به د فن بقاياي محصول و تخريب خاكدانه شده كه به حركت ذرات سست كمك مي كند . و بسياري از روزنه هاي ممتد كه در جذب آب مهم هستند را از بين مي بر د.
با انجام خاكورزي ، عمليات كاشت به تعويق مي افتد كه با استفاده از كشت بدون خاكورزي قابل پيشگيري است .

اطلاعات فني:

خاكورزي با انجام زهكشي يا خشك كردن زمين ، آسان مي شود . چرا كه در صورت مرطوب بودن خاك ياخاك تحت الارض ، شخم نمي تواند چندان مفيد واقع شود.

شخم تابستانه از آنجا كه مطمئن ترين روشي است كه بعلت وجود خورشيد وجريان هوا علف هرزي در خاك موجود نيست وخاك تميز است ؛ مفيد مي باشد.

عمليات خاكورزي در طي تابستان موثر و مطلوب انجام مي گيرد و از اينرو بايد از يك الگو پيروي نمود.

هميشه خاك در حال خاكورزي است چرا كه توسط نيروي ثقل به سمت پايين حركت مي كند. اين نوع حركت خاك ، فرسايش خاكورزي ناميده مي شود كه نتايج آن ، ايجاد تپه هاي رسي و نمودار شدن سنگها مي شود.

امتناع از خاكورزي پائيزه ، مي تواند تا حد زيادي فرسايش خاك را تحت كنترل درآورد.

استفاده از گاوآهن چيزل در پاييز مي تواند ۴۰% تا ۷۰% بقاياي سويا و۳۰% تا ۵۰% بقاياي ذرت را دفن كند .

فرمول محاسباتي :

هیچ اطلاعات در دسترس نخست

اجرايی و تأثیرات پیش بن شده

اجرايی و تأثیرات خاكورزي بر فاكتور هاي متفاوتي بستگي دارد كه از اين قرارند:

فصل انجام خاكورزي يك فاكتور مهم در تعيين تأثير و عملكرد مي باشد.

خاكورزي تابستانه ؛ فوايد عملكرد را ازخاكهايي كه در موقع داشتن رطوبت براي خاكورزي نا مساعد هستندرا افزايش مي دهد.

لزوم شخم در تابستان بستگي زيادي به ماهيت و كيفيت خاك دارد كه بطور مستقيم بر انجام عمليات خاكورزي موثر است .

عمق وشدت كافي در خاكورزي كه بر تعداد رفت هاي خاكورزي بستگي دارد بايد رعايت شود تابه عملكرد لازم برسد.

زمان بندي مناسب عمليات زراعي سرعت زمين را كاهش مي دهد و انتخاب مناسب وسايل ، اثرات منفي خاكورزي را در خاك كاهش داده و كارايي را بهبود مي بخشد.

در موقع انجام خاكورزي ،بايد به اين نكته توجه داشت كه روشي كه بكار مي رود به دليل اينكه خاكورزي دستي بوسيلۀ نيروي كار ممكن است موجب شود مخارج اضافه شود .

خاكورزي در زمين هاي سنگلاخي ممكن است ادوات را خراب كند كه منجر به هزينه هاي اضافي براي تعمير ادوات مي باشد . براي مقابله با اين گونه مشكلات يك مجموعه از روش ها بايد استفاده شود .

خاكورزي اي كه در موقعي كه خاك سخت و خشك است انجام مي گيرد . همچنين ممكن است منجر به فرسودگي و تخريب ادوات شود كه منجر به افزايش هزينه ها مي شود .

حذف خاكوري ، نياز به نيروي انساني را تا ۵۰ % در هر ايكر كاهش مي دهد نيروي كار فقط در طي مدتي كه فصل خاكوري حداكثر است ، لازم است .

خريد و نگهداري ادوات هزينه بر مي باشد . بنابر اين خاكورزي جهشي از لحاظ هزينه مناسب است . خريد ادوات خاكورزي ؛ هزينۀ اوليه اي مي باشد كه در تمام مدت خاكورزي تحميل مي شود.

مصرف سوخت خاكورزي در مقايسه با ديگر عمليات ها ، داراي بالاترين رتبه مي باشد.

شكافتن خاك به منظور از بين بردن علف هاي هرز مضر، بايد با دقت انجام گيرد تا از از بين رفتن علف هاي هرز مطمئن شويم .عدم موفقيت در انجام اين كار بصورت مذكور موجب خرج براي دو باره كاري مي شودكه شامل هزينه هاي خريد بذور و هزينۀ فعاليت ماشين آلات مي باشد.

خاک ورزی حفاظتی

حرص هلو

هرس درختان هلو

از آنجا که رشد ونمو شاخه های یک ساله در درختان هلو سریعتر از سایر درختان است اگر آنها را هرس نکنیم پس از چند سال به علت تراکم شاخه ها تاج به صورت انبوه در آمده و از نظر نرسیدن نور و هوا به اندازه کافی دچار مشکل خواهیم شد.هرس ضرورت دارد.

فرم هرس هلو  از نوع هرس جامی است

سال اول:

نهالهایی که از خزانه پس از پیوند به بستر اصلی منتقل می شوند ممکن است به صورت یک شاخه ساده و یا شاخه های فرعی متعدد باشند در هر حال از سطح خاک تا ارتفاع ۵۰ سانتیمتری را نگه داشته و بقیه را سربرداری می کنیم.در نهالهایی که دارای چند شاخه روی تنه است معمولاً چهار شاخه را از روی دو جوانه پائین نزدیک محل اتصال نگه داشته وبقیه را قطع می کنیم.

سال دوم:

حرص هلو

از شاخه های جوان و رشد یافته در طول سال تعداد ۳ یا ۴ شاخه که کاملاً رشد کرده اند و از نظر خصوصیات فرم در وضعیت مناسبی هستند را حفظ کرده بقیه را حذف می کنیم.عملیات هرس در روی شاخه های باقیمانده بدین صورت است که طول شاخه های اصلی که اسکلت درخت را می سازند برابر با ۳/۲ طول از محل اتصال به تنه را نگه داشته وبقیه را از جوانه ای که به سمت بیرون است سربرداری می کنیم.همچنین شاخه های فرعی که روی شاخه اصلی تشکیل شده است را سربرداری می کنیم.

سال سوم:

طبیعی است در روی شاخه اصلی شاخه های جانبی یا فرعی بصورت دو شاخه ظاهر می گردند . عملیات هرس در این شاخه ها به این صورت است که از قسمت سرشاخه به نسبت ۲/۱ تا ۳/۱ سربرداری می شوند و از سال دوم به بعد هرس بیشتر در جهت باردهی صورت می گیرد.ضمناً توصیه می شود شاخه هایی که از سال دوم به بعد بر روی تنه به صورت عمودی رسته یا به صورت عمودی از وسط شاخه های دیگر رشدو نمو کرده بایستی حذف گردند.از سال دوم به بعد حتی المقدور نباید شاخه های کوتاه را حذف کرد زیرا اولین شاخه های باردهنده ، همین شاخه ها هستند و بعد از سه سالگی باید شاخه هایی که به داخل تاج رفته اند و موجب انبوهی تاج می شوند همچنین باعث می شوند نور به داخل تاج نفوذ نکند را حذف کرد.

ادامه مطلب

از بهترین شهرهایی که سایت های تجاری اینترنتی می توانند روغن شترمرغ آرایشی را در حجم بالا به فروش رسانند، یزد است. زیرا افراد زیادی در این شهر روغن را مورد استفاده قرار می دهند.
هر عرضه کننده به منظور آنکه بتواند روغن شترمرغ زیادی را در یک شهر به فروش رساند، قطعا باید ظرفیت بازار را مورد بررسی قرار داده با توجه به آن اقدام کنند. از همین رو می توانند در شهرهای بزرگ مانند یزد فروش بیشتری داشته باشند.
بسیاری از عرضه کننده هایی که روغن شترمرغ آرایشی را در توسط سایت های اینترنتی به بازار عرضه می دارند، طبیعتا خواهند توانست فروش بهتری را در شهر یزد تجربه کنند.

ادامه مطلب

شیر پاک کن تکسو حاوی منیزیم و ویتامین C200 میل

پاک کننده آرایش چشم و صورت ، ضد باکتری، نرم و مرطوب کننده ، بدون نیاز به شستشو

شیر پاک کن ها به عنوان پاک کننده های آرایشی و یا برطرف کننده آلاینده های صورت استفاده  می شوند. برخلاف صابون ها حالت قلیایی نداشته و پوست را خشک نمی کنند و ضمن پاکسازی کامل پوست، لایه محافظ سطح پوست را حفظ می کنند.

 طریقه مصرف: مقداری از شیر پاک کن را با دست به صورت مالیده و روی صورت به شکل دوایر متحدالمرکز( یا مارپیچی از داخل به خارج) به آرامی روی پوست ماساژ دهید. سپس با پنبه صورت خود را پاک کنید .

ادامه مطلب

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید مهدی یراحی پاییز

امشب آپ موزیک ♫ برای شما کاربران ترانه زیبای پاییز از مهدی یراحی ♫ با متن و دو کیفیت

Download New Song By : Mehdi Yarrahi – Paeiz With Text And Direct Links In UpMusic

23 1 دانلود آهنگ جدید مهدی یراحی پاییز

متن آهنگ پاییز مهدی یراحی

♪♪♫♫♪♪♯

بزودی …

♪♪♫♫♪♪♯

مهدی یراحی پاییز

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید مهدی یراحی پاییز

ادامه مطلب

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید مسیح تولدی دیگر

سوپرایزی دیگر از آپ موزیک ♫ ترانه بسیار زیبای تولدی دیگر از مسیح با متن و دو کیفیت 320 و 128

Download New Song By : Masih – Tavalodi Digar With Text And Direct links In UpMusic

…. دموی آهنگ اضافه شد ….

Capture 9 دانلود آهنگ جدید مسیح تولدی دیگر

متن آهنگ تولدی دیگر مسیح

♪♪♫♫♪♪♯

از سرم دست بردار
خسته ام من از حرفات♪♪♫♫♪♪♯
نبودی چرا تو این مدت
خوب بین من دیوونه شدم
داره میکشه منو باز اون همه خاطره♪♪♫♫♪♪♯
نبوده هفت سال کم دل کنارت راه بره
دلت نمیخواست بیخیالشه و وا بده
چه آسون پر کشیدی منم بودم شاهدت
چی سرم آوردی♪♪♫♫♪♪♯
چی سرم آوردی

♪♪♫♫♪♪♯

توضیحات مسیح در اینستاگرام :

هرمرگ اشارتى ست به حياتى ديگر

تولدى ديگر براى تو و خاطرات تو براى من

مسیح تولدی دیگر

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید مسیح تولدی دیگر

ادامه مطلب

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید اشوان منو دریاب

سوپرایز ویژه آپ موزیک ♫ ترانه بسیار زیبای منو دریاب از اشوان با متن و دو کیفیت 320 و 128

Download New Song By : Ashvan – Mano Daryab With Text And Direct links In UpMusic

…. پخش فردا شب ساعت 21 از رسانه آپ موزیک ….

…. دموی آهنگ اضافه شد ….

Capture 8 دانلود آهنگ جدید اشوان منو دریاب

متن آهنگ منو دریاب اشوان

♪♪♫♫♪♪♯

…. بزودی ….

♪♪♫♫♪♪♯

اشوان منو دریاب

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید اشوان منو دریاب

ادامه مطلب

۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۶:۰۱


تجارت پودر صدف معدنی در صنعت دامداری- تجارت پودر صدف معدنی در صنعت دامداری

همان طور که میدانید کربنات کلسیم و یا به اسم دیگر صدف معدنی یکی از ضروری ترین جیره غذایی مصرف تامین کلسیم در بین گاوهای شیری و گوشتی میباشد زیرا که با مصرف پودر صدف معدنی در غذکشاورزی شیراز ها ما میتوان با تامین کلسیم به افزایش شیر و پرواری بودن گاو های گوشتی آنها نیز کمک کنیم. ولی در گاوهای شیرده با مصرف پودر صدف معدنی میتوان تمامی کمبود ها را با این ماده معدنی جبران کنیم. پودر صدف معدنی به‌عنوان محصولی صد در صد ارگانیک بهترین جایگزین بنتونیت-زئولیت و گچ و کربنات‌های دیگر می‌باشد.

{۳}


, document.getElementById(“txtNickName”).value, “”, document.getElementById(“txtWebsite”).value, document.getElementById(“txtComment”).value);
$.ajax({
type: “post”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
url: “/modules/comment/commentWS.asmx/CommentSave”,
data: parameters,
dataType: “json”,
success: function (res) {
$(“#ifUpload”).contents().find(‘[name=”commentId”]’).val(res.d);
$(“#ifUpload”).contents().find(‘Form’).submit();

if (commentId == 0) {
if ($(“.comment>.comment-list”).length > 0)
$(“.comment>.comment-list”).append(commentBox);
else {
$(“.comment”).append(“”);
}
}
else {
var currentBox = $(“#lnkAnswer” + commentId).parent();
if (currentBox.next() && currentBox.next().attr(‘class’) && currentBox.next().attr(‘class’).indexOf(“comment-list”) != -1)
currentBox.next().append(commentBox);
else
currentBox.after(“”);
}
commentId = 0;
document.getElementById(“txtComment”).value = “”;
SetCookie(“commentNickName=” + document.getElementById(“txtNickName”).value);
SetCookie(“commentEmail=” + document.getElementById(“txtEmail”).value);
alert(‘نظر شما با موفقیت ثبت گردید’);

resetNewCommentStyle();


},
error: function (res) {
alert(“error” + res);
}
});

}
function resetNewCommentStyle() {
$(“#fldSetNewComment”).css(“position”, “inherit”);
$(“.comment-box”).height(“auto”);
$(“#fldSetNewComment”).width(“auto”);
}
$(document).ready(function () {
var username = ”;
var email = ”;
if (username != ”) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = username;
document.getElementById(“txtEmail”).value = email;
document.getElementById(“txtNickName”).readOnly = ‘readonly’;
document.getElementById(“txtEmail”).readOnly = ‘readonly’;
}
else if (GetCookie(“commentNickName”) && GetCookie(“commentEmail”)) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = GetCookie(“commentNickName”);
document.getElementById(“txtEmail”).value = GetCookie(“commentEmail”);
}
});

ادامه مطلب

محصول جدید

ساعت دیواری گل و مرغ – رنگ روغن روی چوب

در صورت موجود نبودن محصول در انبار با شماره ۰۹۳۶۰۷۵۴۴۸۴ تماس حاصل فرمائید.


جزییات بیشتر


این محصول در انبار موجود نیست

ادامه مطلب