کشاورزی شیراز

۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۲۳:۳۸


قیمت قرقاول لیدی آمهرت- قیمت قرقاول لیدی آمهرت در بازار

قرقاول لیدی آمهرت یکی از گونه ها زیبای این پرنده در بازار است که قیمت نمونه نر و ماده کاملاً متفاوت می باشد.زیستگاه اصلی قرقاول لیدی کشور بنگال است که در گذشته های دور نمونه نر آن توسط پادشاهی با نام آمهرت از بنگال به انگلستان فرستاده می شود.

همین امر باعث نامگذاری قرقاول لیدی آمهرت در بازار جهانی شده است که بعد از انگلستان در زمان ناپلئون به کشور فرانسه نیز صادر شد.امروزه قرقاول لیدی آمهرت جزء گونه های زینتی ارزشمند و گران قیمت به شمار می رود که قیمت هر جفت آن به چندین میلیون در بازارهای مختلف می رسد.توجه داشته باشید که قرقاول های لیدی ذاتاً وحشی هستند و عمدتاً علاقه به زندگی گروهی ندارند مگر اینکه در قفس های سر پوشیده آنها را نگهداری کنید.

{۳}


, document.getElementById(“txtNickName”).value, “”, document.getElementById(“txtWebsite”).value, document.getElementById(“txtComment”).value);
$.ajax({
type: “post”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
url: “/modules/comment/commentWS.asmx/CommentSave”,
data: parameters,
dataType: “json”,
success: function (res) {
$(“#ifUpload”).contents().find(‘[name=”commentId”]’).val(res.d);
$(“#ifUpload”).contents().find(‘Form’).submit();

if (commentId == 0) {
if ($(“.comment>.comment-list”).length > 0)
$(“.comment>.comment-list”).append(commentBox);
else {
$(“.comment”).append(“”);
}
}
else {
var currentBox = $(“#lnkAnswer” + commentId).parent();
if (currentBox.next() && currentBox.next().attr(‘class’) && currentBox.next().attr(‘class’).indexOf(“comment-list”) != -1)
currentBox.next().append(commentBox);
else
currentBox.after(“”);
}
commentId = 0;
document.getElementById(“txtComment”).value = “”;
SetCookie(“commentNickName=” + document.getElementById(“txtNickName”).value);
SetCookie(“commentEmail=” + document.getElementById(“txtEmail”).value);
alert(‘نظر شما با موفقیت ثبت گردید’);

resetNewCommentStyle();


},
error: function (res) {
alert(“error” + res);
}
});

}
function resetNewCommentStyle() {
$(“#fldSetNewComment”).css(“position”, “inherit”);
$(“.comment-box”).height(“auto”);
$(“#fldSetNewComment”).width(“auto”);
}
$(document).ready(function () {
var username = ”;
var email = ”;
if (username != ”) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = username;
document.getElementById(“txtEmail”).value = email;
document.getElementById(“txtNickName”).readOnly = ‘readonly’;
document.getElementById(“txtEmail”).readOnly = ‘readonly’;
}
else if (GetCookie(“commentNickName”) && GetCookie(“commentEmail”)) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = GetCookie(“commentNickName”);
document.getElementById(“txtEmail”).value = GetCookie(“commentEmail”);
}
});