کشاورزی شیراز

۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ۱۵:۱۱


قیمت فروش پای مرغ فراوری شده- قیمت فروش پای مرغ فراوری شده

چگونه می توان از قیمت فروش پای مرغ فراوری شده مطلع شده و این محصول را با پرداخت هزینه های مناسب و مقرون به صرفه تهیه و خریداری نمود؟


قیمت هایی که برای پای مرغ در نظر گرفته می شود به عوامل مختلفی وابسته است که از جمله آن ها می توان به گران و یا ارزان بودن خود مرغ اشاره نمود بنابراین این قیمت ها همیشه ثابت نخواهند ماند.
قیمت فروش پای مرغ فراوری شده را این بار از قاب اینترنت و شیوه های مدرن دنبال نمایید.

{۳}


, document.getElementById(“txtNickName”).value, “”, document.getElementById(“txtWebsite”).value, document.getElementById(“txtComment”).value);
$.ajax({
type: “post”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
url: “/modules/comment/commentWS.asmx/CommentSave”,
data: parameters,
dataType: “json”,
success: function (res) {
$(“#ifUpload”).contents().find(‘[name=”commentId”]’).val(res.d);
$(“#ifUpload”).contents().find(‘Form’).submit();

if (commentId == 0) {
if ($(“.comment>.comment-list”).length > 0)
$(“.comment>.comment-list”).append(commentBox);
else {
$(“.comment”).append(“”);
}
}
else {
var currentBox = $(“#lnkAnswer” + commentId).parent();
if (currentBox.next() && currentBox.next().attr(‘class’) && currentBox.next().attr(‘class’).indexOf(“comment-list”) != -1)
currentBox.next().append(commentBox);
else
currentBox.after(“”);
}
commentId = 0;
document.getElementById(“txtComment”).value = “”;
SetCookie(“commentNickName=” + document.getElementById(“txtNickName”).value);
SetCookie(“commentEmail=” + document.getElementById(“txtEmail”).value);
alert(‘نظر شما با موفقیت ثبت گردید’);

resetNewCommentStyle();


},
error: function (res) {
alert(“error” + res);
}
});

}
function resetNewCommentStyle() {
$(“#fldSetNewComment”).css(“position”, “inherit”);
$(“.comment-box”).height(“auto”);
$(“#fldSetNewComment”).width(“auto”);
}
$(document).ready(function () {
var username = ”;
var email = ”;
if (username != ”) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = username;
document.getElementById(“txtEmail”).value = email;
document.getElementById(“txtNickName”).readOnly = ‘readonly’;
document.getElementById(“txtEmail”).readOnly = ‘readonly’;
}
else if (GetCookie(“commentNickName”) && GetCookie(“commentEmail”)) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = GetCookie(“commentNickName”);
document.getElementById(“txtEmail”).value = GetCookie(“commentEmail”);
}
});