کشاورزی شیراز

۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۹:۲۰


تولید انبوه بنتونیت خوراک طیور مرغوب- تولید انبوه بنتونیت خوراک طیور مرغوب

چگونه می توان در امر شناسایی مراکز تولید انبوه و عرضه عمده بنتونیت خوراک دام، طیور و آبزیان با کیفیت مرغوب اقدام نمود؟

آیا این مراکز تولیدی، بازرگانی و فرآوری مواد معدنی در سرتاسر ایران پراکنده هستند؟
برای بررسی مراکز استخراج و فرآوری بنتونیت یکی از روشهای امروزی جستجو در اینترنت است. از این طریق می توان موارد بسیار زیادی را یافت که در این عرصه فعال هستند.
جواب به این سوال بله می باشد، زیرا معادن و مراکز عرضه و فرآوری بنتونیت بسیار زیادی در سراسر کشور وجود دارد که این محصول را روانه بازار می نمایند.

{۳}


, document.getElementById(“txtNickName”).value, “”, document.getElementById(“txtWebsite”).value, document.getElementById(“txtComment”).value);
$.ajax({
type: “post”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
url: “/modules/comment/commentWS.asmx/CommentSave”,
data: parameters,
dataType: “json”,
success: function (res) {
$(“#ifUpload”).contents().find(‘[name=”commentId”]’).val(res.d);
$(“#ifUpload”).contents().find(‘Form’).submit();

if (commentId == 0) {
if ($(“.comment>.comment-list”).length > 0)
$(“.comment>.comment-list”).append(commentBox);
else {
$(“.comment”).append(“”);
}
}
else {
var currentBox = $(“#lnkAnswer” + commentId).parent();
if (currentBox.next() && currentBox.next().attr(‘class’) && currentBox.next().attr(‘class’).indexOf(“comment-list”) != -1)
currentBox.next().append(commentBox);
else
currentBox.after(“”);
}
commentId = 0;
document.getElementById(“txtComment”).value = “”;
SetCookie(“commentNickName=” + document.getElementById(“txtNickName”).value);
SetCookie(“commentEmail=” + document.getElementById(“txtEmail”).value);
alert(‘نظر شما با موفقیت ثبت گردید’);

resetNewCommentStyle();


},
error: function (res) {
alert(“error” + res);
}
});

}
function resetNewCommentStyle() {
$(“#fldSetNewComment”).css(“position”, “inherit”);
$(“.comment-box”).height(“auto”);
$(“#fldSetNewComment”).width(“auto”);
}
$(document).ready(function () {
var username = ”;
var email = ”;
if (username != ”) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = username;
document.getElementById(“txtEmail”).value = email;
document.getElementById(“txtNickName”).readOnly = ‘readonly’;
document.getElementById(“txtEmail”).readOnly = ‘readonly’;
}
else if (GetCookie(“commentNickName”) && GetCookie(“commentEmail”)) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = GetCookie(“commentNickName”);
document.getElementById(“txtEmail”).value = GetCookie(“commentEmail”);
}
});