کشاورزی شیراز

۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۱۶:۴۳


خرید انواع استارتر گوساله اجیلی بسته بندی شده- خرید انواع استارتر گوساله اجیلی بسته بندی شده

انواع استارتر گوساله آجیلی بسته بندی را چگونه می توان خریداری کرد؟ استارتر گوساله آجیلی در بازار ها به چه صورتی ارایه می شوند؟

استارتر های گوساله آجیلی از نمونه خوراک های پرکاربرد در روز های اولیه زندگی گوساله ها هستند که در کارخانه های تولیدی به یوه های مختلفی تولید و در بازار ها عرضه می شوند. یک نمونه از آن ها استارتر های گوساله آجیلی بسته یندی است که می توان آن ها را در بازار به طور عمده خریدای کرد.

{۳}


, document.getElementById(“txtNickName”).value, “”, document.getElementById(“txtWebsite”).value, document.getElementById(“txtComment”).value);
$.ajax({
type: “post”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
url: “/modules/comment/commentWS.asmx/CommentSave”,
data: parameters,
dataType: “json”,
success: function (res) {
$(“#ifUpload”).contents().find(‘[name=”commentId”]’).val(res.d);
$(“#ifUpload”).contents().find(‘Form’).submit();

if (commentId == 0) {
if ($(“.comment>.comment-list”).length > 0)
$(“.comment>.comment-list”).append(commentBox);
else {
$(“.comment”).append(“”);
}
}
else {
var currentBox = $(“#lnkAnswer” + commentId).parent();
if (currentBox.next() && currentBox.next().attr(‘class’) && currentBox.next().attr(‘class’).indexOf(“comment-list”) != -1)
currentBox.next().append(commentBox);
else
currentBox.after(“”);
}
commentId = 0;
document.getElementById(“txtComment”).value = “”;
SetCookie(“commentNickName=” + document.getElementById(“txtNickName”).value);
SetCookie(“commentEmail=” + document.getElementById(“txtEmail”).value);
alert(‘نظر شما با موفقیت ثبت گردید’);

resetNewCommentStyle();


},
error: function (res) {
alert(“error” + res);
}
});

}
function resetNewCommentStyle() {
$(“#fldSetNewComment”).css(“position”, “inherit”);
$(“.comment-box”).height(“auto”);
$(“#fldSetNewComment”).width(“auto”);
}
$(document).ready(function () {
var username = ”;
var email = ”;
if (username != ”) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = username;
document.getElementById(“txtEmail”).value = email;
document.getElementById(“txtNickName”).readOnly = ‘readonly’;
document.getElementById(“txtEmail”).readOnly = ‘readonly’;
}
else if (GetCookie(“commentNickName”) && GetCookie(“commentEmail”)) {
document.getElementById(“txtNickName”).value = GetCookie(“commentNickName”);
document.getElementById(“txtEmail”).value = GetCookie(“commentEmail”);
}
});