کشاورزی شیراز

بازار فروش گوشت در شهر کرج چگونه می باشد؟ عمدتا چه نوع گوشتی وارد بازار کرج می شود؟
گوشت کرج گوشتی است که عمدتا از نوع گوشت برزیلی می باشد که از کشور برزیل وارد می شود ودر کرج و دیگر شهر های ایران به فروش می رسد و بازار فروش این گوشت در کشور هر روز تغییر می کند و قیمت گوشت تغییر می کند ولی در هر صورت بازار فروش این گوشت داغ داغ است.