کشاورزی شیراز

به نام خدا

دوستان به دلیل هرکی به هرکی بودن فضای مجازی در ایران متاسفانه تمام اطلاعات ما از روی هاست پرید.

هیچ کسی هم پاسخگو نیست!!!

البته جای تعجب نیست چون اینجا ایران است.

بزودی کار خود را دوباره شروع میکنیم.

پرتوانتر و قویتر بدون هیچ تکیه گاه ایرانی.